Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

28 zł 40.00 zł
Bestseller Maryja Niepokalana Matka Boga i Matka nasza - okładka przód
Przednia okładka książki ks. Dolindo Ruotolo

Maryja Niepokalana Matka Boga i Matka nasza Księga III - ks. Dolindo Ruotolo

WSL-005

Książka religijna Maryja Niepokalana Matka Boga i Matka nasza ukazuje wielkość Bogurodzicy i Jej rolę w wypełnieniu Bożego planu.

40,00 zł
Brutto
Stan magazynowy: Mała ilość.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 40,00 zł

O czym opowiada książka Maryja Niepokalana Matka Boga i Matka nasza?

Książka Maryja Niepokalana Matka Boga i Matka nasza to dzieło ks. Dolindo Ruotolo, w którym przybliża on znaczenie i wielkość Bogurodzicy. Autor porusza szereg kwestii związanych z Matką Bożą, m.in. analizę historyczną nabożeństwa do Maryi, czy Jej rolę w historii zbawienia.

Kilka słów o autorze książki Maryja Niepokalana Matka Boga i Matka nasza:

Ksiądz Dolindo Ruotolo, tercjarz franciszkański, urodził się w Neapolu 6 października 1882 roku jako piąte spośród jedenaściorga dzieci Raffaela Ruotolo i Silvii Valle. Zahartowany surowym wychowaniem stosowanym przez jego ojca oraz gorzkimi losami rodziny, w 1896 roku wstąpił do Księży Misjonarzy. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1905 roku. Swoje doświadczenie kapłańskie przeżywał jako ciągłe dawanie siebie aż po całkowitą ofiarę, służąc Świętemu Kościołowi, który miłował w stopniu heroicznym, i otaczając opieką powierzone mu dusze.
Był autorem licznych pism – spośród których wiele nie zostało jeszcze opublikowanych – z dziedziny duchowości i teologii, w tym obszernego komentarza do Pisma Świętego i obfitego zbioru listów oraz kompozycji muzycznych.
Umarł w opinii świętości 19 listopada 1970 roku. Jego szczątki spoczywają w kościele Świętego Józefa i Matki Bożej z Lourdes (San Giuseppe dei Vecchi e Immacolata di Lourdes) w Neapolu.
Wielu przybywa, aby modlić się przy jego grobie, zwłaszcza 19 dnia każdego miesiąca, wierząc w słowa, które bardzo często powtarzał i które stanowią jego testament duchowy: „Kiedy przyjdziesz do mojego grobu, pukaj. Także z grobu odpowiem ci: Ufaj Bogu!”. Założone przez niego dzieło „Apostolato Stampa” zostało od 2003 roku powierzone Franciszkanom Niepokalanej, którzy zajmują się publikacją oraz rozpowszechnianiem pism księdza Dolindo na całym świecie, a także pracami związanymi z jego procesem beatyfikacyjnym.

Spis treści książki Maryja Niepokalana Matka Boga i Matka nasza:

NOTA TŁUMACZA
UNIESIENIE PIERWSZE
Cudowny fundament wielkości Maryi i należnej Jej czci w objawieniu Boga w Edenie
UNIESIENIE DRUGIE
Spojrzenie na Boży plan. Najświętsza Maryja, Błogosławiona między niewiastami
UNIESIENIE TRZECIE
Maryja, zwierciadło chwały Bożej, zbliża nas do Boga.
W Niej jest światło chwały, które pozwala nam rozkoszować się Bogiem. Porównanie naukowe i najnowszy wynalazek związany ze światłem: laser
UNIESIENIE CZWARTE
Początek wypełniania się planu Boga: wcielenie Jego Słowa w Maryi, Błogosławionej między niewiastami. Syn Boga musiał stać się Synem Maryi. Szkice rzeczywistości: Syn Boży, wcielony w Maryi, objawia się nad Jordanem i od tej pory nazywa siebie Synem Człowieczym. Tajemnicza symetria między początkiem dzieła Syna Człowieczego a początkiem jego dopełnienia w męce modlitwa Jezusa na pustyni i kuszenie szatańskie, modlitwa Jezusa w Getsemani i definitywne zwycięstwo nad szatanem przez mękę i śmierć
UNIESIENIE PIĄTE
Wśród ciemności, spotęgowanych przez szatana jego pyszną i głupią żądzą bycia Bogiem i zajęcia miejsca Boga, promień światła padający na cudowny plan Boży
UNIESIENIE SZÓSTE
Upadek szatana i zbuntowanych aniołów. Kuszenie naszych prarodziców przez szatana i ciężar ich grzechu, podobnego do grzechu szatana
UNIESIENIE SIÓDME
Spojrzenie na cudowny plan Boga. Dlaczego dopuścił kuszenie i skąd grzech pierworodny
UNIESIENIE ÓSME
Godny pożałowania stan człowieka po upadku oraz jego przeciwieństwo – stan Maryi Niepokalanej
UNIESIENIE DZIEWIĄTE
Przesłuchanie Adama i Ewy przeprowadzone przez Boga
UNIESIENIE DZIESIĄTE
Psychologia szatana. Rozważania o postawie szatana wobec Bożego sądu nad grzechem pierworodnym. Wąż z Edenu i kuszenie
UNIESIENIE JEDENASTE
Bóg dopuszcza zło, by wydobyć z niego dobro. Paradoks: walcząc z Bogiem, szatan z całą swą przewrotnością współpracuje przy wypełnieniu Bożego planu i zostaje pokonany
UNIESIENIE DWUNASTE
Pożałowania godny stan i potępienie szatana, piekielnego węża
UNIESIENIE TRZYNASTE
Sąd Boga nad szatanem w tajemnicy Bożych wypowiedzi
UNIESIENIE CZTERNASTE
Szatan próbuje się chlubić swoim zwycięstwem, o którym ma świadczyć wyznanie niewiasty, że to on ją zwiódł, i pośrednia odpowiedź Boga, zapowiadająca zwycięstwo Błogosławionej między niewiastami – Maryi
UNIESIENIE PIĘTNASTE
Ważne podsumowanie, by można było zrozumieć wyrok na szatana i obietnicę Odkupiciela
UNIESIENIE SZESNASTE
Sąd Boży nad Adamem i Ewą. Przesłuchanie winnych przez Sędziego i ich tłumaczenia. Wyrok Boży na kusiciela. Psychologia kuszenia i Boża mądrość w wyroku na szatana
UNIESIENIE SIEDEMNASTE
Wyrok sądu Bożego w edenie wydany na mężczyznę i niewiastę, a przez nich na grzeszną ludzkość – ich przyszłe potomstwo. Tajemnica ludzkiego życia na ziemi w ciągu wieków
UNIESIENIE OSIEMNASTE
Maryja jako jedyna, której nie dotyczy wyrok pokutny nałożony na kobietę
UNIESIENIE DZIEWIĘTNASTE
Głębokie znaczenie słów Boga skierowanych do szatana: Położę nieprzyjaźnie między ciebie a niewiastę. Jeszcze raz przeciwstawienie wielkości Maryi Niepokalanej i skrajnej nędzy szatana w jego upadku
UNIESIENIE DWUDZIESTE
Synowie szatana i obłąkańcze próby obalenia tronu Maryi. Kobieta, która nazwała Ją błogosławioną jako matkę naturalną, i poprawka uczyniona przez Jezusa, który sławi Ją jako Matkę Boga. Rekonstrukcja wydarzenia ewangelicznego: modlitwy Jezusa na górze. Jego cudowny wygląd i wzruszenie Apostołów, ich pragnienie, by potrafili modlić się tak jak On. Pater noster u Świętego Łukasza
UNIESIENIE DWUDZIESTE PIERWSZE
Nieprzyjaźń między szatanem a Najświętszą Maryją, Przeciwieństwa: pycha szatana – pokora Maryi, Dlaczego Bóg chciał próby dla aniołów i dla człowieka? Nieszczęście szatana, szczęśliwość Maryi. O szatanie, o najgłupszy duchu!
UNIESIENIE DWUDZIESTE DRUGIE
Spojrzenie na czasy [ostateczne] ukazane w symbolach Apokalipsy. Pierwsza wzmianka o Niewieście obleczonej w słońce. Symboliczne proroctwa Świętego Jana dla Kościołów w Azji i matczyna interwencja Maryi w Kościele poprzez Jej objawienia
UNIESIENIE DWUDZIESTE TRZECIE
Jezus w wizji otrzymanej przez Świętego Jana. Symbole czterech koni i siedmiu trąb
UNIESIENIE DWUDZIESTE CZWARTE
Stopniowanie symbolu siedmiu trąb danych aniołom jako napomnienie dla ludzi
UNIESIENIE DWUDZIESTE PIĄTE
Apokalipsa – przestroga dla wszystkich czasów, a dla naszej epoki w szczególności
UNIESIENIE DWUDZIESTE SZÓSTE
Anioł zstępujący z nieba i tajemnicza książka dana Świętemu Janowi
UNIESIENIE DWUDZIESTE SIÓDME
Siedem czas niesprawiedliwości Boga. Rzeczywistość Boga w Jego tajemnicy. Maryja objawia nam Boga w Jego tajemnicy
UNIESIENIE DWUDZIESTE ÓSME
Syntezy pozwalające nam wyraźniej zobaczyć i lepiej zrozumieć tajemnice, które rozważaliśmy, zanim przejdziemy do rozważań, w świetle Apokalipsy, na temat Niewiasty obleczonej w słońce
UNIESIENIE DWUDZIESTE DZIEWIĄTE
W proroczym świetle Apokalipsy. Niewiasta obleczona w słońce, wielki cud widziany na niebie: Signum magnum. Prezentacja Niewiasty w niebie
UNIESIENIE TRZYDZIESTE
Ponownie w świetle Apokalipsy: czerwony Smok i jego walka z Niewiastą obleczoną w słońce
UNIESIENIE TRZYDZIESTE PIERWSZE
Początek walki szatana, Smoka piekielnego, przeciw Jezusowi, Synowi Błogosławionej między niewiastami – od narodzin Jezusa do Jego ukrzyżowania i od ukrzyżowania do narodzin Kościoła
UNIESIENIE TRZYDZIESTE DRUGIE
Walka Smoka z Maryją po zstąpieniu Ducha Świętego. Niewiasta obleczona w słońce ukryta w samotności. Tajemnica tego ukrycia. Ostateczny wynik walki szatana z Maryją
UNIESIENIE TRZYDZIESTE TRZECIE
Podsumowanie i wyjaśnienie słów Boga z wyroku potępienia węża piekielnego. Bardzo jasne sformułowanie z Protoewangelii, zapowiadające Maryję, pogromczynię szatana
UNIESIENIE TRZYDZIESTE CZWARTE
Wyjaśnienie wyroku wydanego na mężczyznę i kobietę za popełniony przez nich grzech. Wyraźne rozróżnienie między grzeszną niewiastą Ewą a Niepokalaną, nieprzyjaciółką szatana i ego pogromczynią
UNIESIENIE TRZYDZIESTE PIĄTE
Wyjaśnienie polecenia, jakie Bóg dał naszym prarodzicom, aby wypróbować ich wierność
UNIESIENIE TRZYDZIESTE SZÓSTE
Psychologia kuszenia Ewy przez szatana. Grzech pierworodny
UNIESIENIE TRZYDZIESTE SIÓDME
Dygresja, która jest konieczna, aby mocniej zajaśniała wielkość Maryi: Czy szatan i inne złe duchy są potężni? Czy mogą być silniejsi od Boga i Maryi? Absolutnie nie!
UNIESIENIE TRZYDZIESTE ÓSME
Głos Kościoła przeklinającego szatana w egzorcyzmach jest świadectwem niemocy szatana i innych złych duchów. Egzorcyzm Leona XIII
UNIESIENIE TRZYDZIESTE DZIEWIĄTE
Walka Smoka z potomstwem Niewiasty obleczonej w słońce. Bestia wychodząca z morza
UNIESIENIE CZTERDZIESTE
Analiza historyczna nabożeństwa do Maryi w rozwijającym się Kościele
UNIESIENIE CZTERDZIESTE PIERWSZE
Imię Maryi i nabożeństwo do Niej jako Matki Kościoła triumfalnie udokumentowane w Apokalipsie
UNIESIENIE CZTERDZIESTE DRUGIE
Bestia, wychodząca z morza nie jak cztery bestie Daniela, ale sama, w czterech symbolach, oraz zasadzki zastawione przez nią, po tym jak została śmiertelnie zraniona w jedną z głów, a następnie uzdrowiona
UNIESIENIE CZTERDZIESTE TRZECIE
Bestia wychodząca z ziemi i symbolika tego znaku
UNIESIENIE CZTERDZIESTE CZWARTE
Nabożeństwo do Maryi ostatnim ratunkiem dusz pośród zepsucia i apostazji świata. Bolesne podsumowanie historii świata. Ostatnie plagi. Triumf Syna Maryi na Sądzie Ostatecznym
UNIESIENIE CZTERDZIESTE PIĄTE
Porażka Smoka, Węża starodawnego; w symbolu miasta Jeruzalem triumf Najświętszej Maryi, która zmiażdżyła mu głowę. Przez Maryję nowe niebo i nowa ziemia. Bóg triumfalnie otoczony chwałą przez Słowo w ludzkiej postaci
ZAKOŃCZENIE
Inwokacja do Maryi w niebezpieczeństwach obecnej godziny
DODATEK
DO PROFESORA UMBERTA PIROZZIEGO GIUGLIANO (NEAPOL)
O AUTORZE

Loretanki
9788382120240

Opis

Format
17 x 24 cm
Oprawa
twarda
Ilość stron
395

Zapytaj o produkt

Zobacz także

Opinie

Dodaj opinię

Maryja Niepokalana Matka Boga i Matka nasza Księga III - ks. Dolindo Ruotolo

Książka religijna Maryja Niepokalana Matka Boga i Matka nasza ukazuje wielkość Bogurodzicy i Jej rolę w wypełnieniu Bożego planu.

Dodaj opinię