Kategorie add remove

Szybki kontakt

Szybki kontakt


Czytam, więc jestem

Wiemy doskonale jak ważne dla rozwoju człowieka jest czytelnictwo. Czytając książki, rozwijamy osobowość, kształtujemy postawy społeczne, formujemy moralność i uczymy się postaw społecznych. A to zaledwie część zalet płynących z regularnej lektury. Dlatego stawiamy na czytelnictwo. Jesteśmy dla Was, aby promować kulturę czytania i zapewnić Wam dostęp do wartościowej literatury. Według nas czytanie jest kluczem do rozwoju świadomości i do tego, aby pielęgnować wolność.

 

Fundacja 3DOM

Promocja czytelnictwa i idei wolności to kamienie węgielne Fundacji 3DOM. Jesteśmy dla Was. Człowiek, jego dobro i rozwój stanowią dla nas motywację do działania. Wierzymy, że najlepszym sposobem, aby wspomóc ludzi w ich rozwoju, jest dostarczenie im wartościowej literatury, zgodnie z myślą: jesteśmy tym, co czytamy. Fundacja skupia ludzi otwartych, świadomych i ceniących sobie ideę wolności. Tak też działamy, podejmując wiele akcji w dziedzinie kultury i działań obywatelskich. Promujemy wartości obywatelskie, patriotyczne i katolickie.

 

Księgarnia Internetowa 3DOM

Przykładamy dużą wagę do zachowania dziedzictwa intelektualnego. Jako Fundacja 3DOM powołaliśmy więc do życia Księgarnię Internetową 3DOM, będącą platformą wolnej wymiany myśli i idei. W księgarni 3DOM znajdują się książki z rozmaitych dziedzin, począwszy od filozofii, matki wszystkich nauk, przez historię, religię, a na beletrystyce skończywszy. Wiele z książek dostępnych w naszej księgarni to unikatowe reprinty, stanowiące zapis rozwoju myśli ludzkiej i dawnych tradycji. W Księgarni 3DOM nie brakuje także publikacji poruszającej zagadnienia ekologii, jak również istotnych zagadnień społeczno-politycznych i religijnych. Staramy się, aby oferowane przez nas książki poszerzały świadomość, poprzez ukazanie wieloaspektowego podejścia do danego zagadnienia. Tym samym nasze książki są ważnym, uzupełniającym głosem w społecznym dialogu. Fundacja 3DOM poprzez Księgarnię Internetową 3DOM realizuje swoje cele statutowe – Wolność myśli, wolność czytania.

FUNDACJA 3DOM

Ul. Limanowskiego 98

42-208 Częstochowa

fundacja@3dom.pro

KRS 0000768098

NIP 9492236597

REGON 382385768 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 4.

Celami Fundacji są:

1) upowszechnienie w społeczeństwie postaw patriotycznych, wiedzy o historii Polski, tradycji katolickiej

2) wzmocnienie świadomości narodowej i więzi narodowej wśród Polaków na całym świecie

3) poprawa dobrego imienia Polski oraz Polaków w kraju i na świecie

4) upowszechnienie tradycyjnego modelu rodziny.

§ 5.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działań statutowych służących realizacji jej celów, w szczególności w następującym zakresie:

1) wydawanie książek

2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

3) pozostała działalność wydawnicza

4) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

5) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

6) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

7) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

8) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

9) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

10) działalność fotograficzna

11) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

12) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

13) działalność portali internetowych

14) działalność agencji informacyjnych

15) organizowanie wycieczek i imprez turystycznych

16) działalność w zakresie informacji turystycznej

17) działalność wspomagająca edukację

18) badanie rynku i opinii publicznej

19) pozaszkolne formy edukacji

20) działalność szkoleniowa

21) udział w partnerstwach, organizacjach pozarządowych, związkach organizacji pozarządowych i innych osobach prawnych, których działalność służy realizacji celów statutowych Fundacji

22) organizacja konkursów

23) organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów krajowych i zagranicznych, festiwali

24) organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa, popularyzację dorobku różnych dziedzin kultury

25) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

26) wykonywanie i wspieranie działalności kulturalnej prowadzonej za granicą

27) działalność na rzecz nauki, działalność wspomagającą badania, popularyzację rozwoju nauki

28) działalność pomocnicza i usługowa na rzecz administracji publicznej

29) ochrona zabytków i dzikiej przyrody przed dewastacją

30) działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze zadań publicznych określonej w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450)

31) inne zgodne z prawem działania służące realizacji statutowych celów Fundacji.

§ 6.

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, która nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, w szczególności w zakresie:

1) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

3) działalności charytatywnej

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

9) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

11) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

12) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

14) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

15) turystyki i krajoznawstwa

16) porządku i bezpieczeństwa publicznego

17) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

18) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

19) ratownictwa i ochrony ludności

20) pomocy Polonii i Polakom za granicą

21) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

22) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 2011 nr 205 poz. 1203 z późn. zm.)

23) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

24) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

25) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

26) rewitalizacji

27) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450), w zakresie określonym w art. 4 tej ustawy.

2. Prowadzoną przez Fundację działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie jednostki.