Kategorie add

Szybki kontakt

Szybki kontakt


Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

109 zł 125.00 zł

Czytam, więc jestem

Wiemy doskonale jak ważne dla rozwoju człowieka jest czytelnictwo. Czytając książki, rozwijamy osobowość, kształtujemy postawy społeczne, formujemy moralność i uczymy się postaw społecznych. A to zaledwie część zalet płynących z regularnej lektury. Dlatego stawiamy na czytelnictwo. Jesteśmy dla Was, aby promować kulturę czytania i zapewnić Wam dostęp do wartościowej literatury. Według nas czytanie jest kluczem do rozwoju świadomości i do tego, aby pielęgnować wolność.

 

Fundacja 3DOM

Promocja czytelnictwa i idei wolności to kamienie węgielne Fundacji 3DOM. Jesteśmy dla Was. Człowiek, jego dobro i rozwój stanowią dla nas motywację do działania. Wierzymy, że najlepszym sposobem, aby wspomóc ludzi w ich rozwoju, jest dostarczenie im wartościowej literatury, zgodnie z myślą: jesteśmy tym, co czytamy. Fundacja skupia ludzi otwartych, świadomych i ceniących sobie ideę wolności. Tak też działamy, podejmując wiele akcji w dziedzinie kultury i działań obywatelskich. Promujemy wartości obywatelskie, patriotyczne i katolickie.

 

Księgarnia Internetowa 3DOM

Przykładamy dużą wagę do zachowania dziedzictwa intelektualnego. Jako Fundacja 3DOM powołaliśmy więc do życia Księgarnię Internetową 3DOM, będącą platformą wolnej wymiany myśli i idei. W księgarni 3DOM znajdują się książki z rozmaitych dziedzin, począwszy od filozofii, matki wszystkich nauk, przez historię, religię, a na beletrystyce skończywszy. Wiele z książek dostępnych w naszej księgarni to unikatowe reprinty, stanowiące zapis rozwoju myśli ludzkiej i dawnych tradycji. W Księgarni 3DOM nie brakuje także publikacji poruszającej zagadnienia ekologii, jak również istotnych zagadnień społeczno-politycznych i religijnych. Staramy się, aby oferowane przez nas książki poszerzały świadomość, poprzez ukazanie wieloaspektowego podejścia do danego zagadnienia. Tym samym nasze książki są ważnym, uzupełniającym głosem w społecznym dialogu. Fundacja 3DOM poprzez Księgarnię Internetową 3DOM realizuje swoje cele statutowe – Wolność myśli, wolność czytania.

FUNDACJA 3DOM

Ul. Limanowskiego 98

42-208 Częstochowa

fundacja@3dom.pro

KRS 0000768098

NIP 9492236597

REGON 382385768 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 4.

Celami Fundacji są:

1) upowszechnienie w społeczeństwie postaw patriotycznych, wiedzy o historii Polski, tradycji katolickiej

2) wzmocnienie świadomości narodowej i więzi narodowej wśród Polaków na całym świecie

3) poprawa dobrego imienia Polski oraz Polaków w kraju i na świecie

4) upowszechnienie tradycyjnego modelu rodziny.

§ 5.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działań statutowych służących realizacji jej celów, w szczególności w następującym zakresie:

1) wydawanie książek

2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

3) pozostała działalność wydawnicza

4) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

5) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

6) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

7) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

8) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

9) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

10) działalność fotograficzna

11) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

12) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

13) działalność portali internetowych

14) działalność agencji informacyjnych

15) organizowanie wycieczek i imprez turystycznych

16) działalność w zakresie informacji turystycznej

17) działalność wspomagająca edukację

18) badanie rynku i opinii publicznej

19) pozaszkolne formy edukacji

20) działalność szkoleniowa

21) udział w partnerstwach, organizacjach pozarządowych, związkach organizacji pozarządowych i innych osobach prawnych, których działalność służy realizacji celów statutowych Fundacji

22) organizacja konkursów

23) organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów krajowych i zagranicznych, festiwali

24) organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa, popularyzację dorobku różnych dziedzin kultury

25) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

26) wykonywanie i wspieranie działalności kulturalnej prowadzonej za granicą

27) działalność na rzecz nauki, działalność wspomagającą badania, popularyzację rozwoju nauki

28) działalność pomocnicza i usługowa na rzecz administracji publicznej

29) ochrona zabytków i dzikiej przyrody przed dewastacją

30) działalność na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze zadań publicznych określonej w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450)

31) inne zgodne z prawem działania służące realizacji statutowych celów Fundacji.

§ 6.

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego, która nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, w szczególności w zakresie:

1) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa

3) działalności charytatywnej

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

9) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

11) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

12) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

14) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

15) turystyki i krajoznawstwa

16) porządku i bezpieczeństwa publicznego

17) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

18) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

19) ratownictwa i ochrony ludności

20) pomocy Polonii i Polakom za granicą

21) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

22) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 2011 nr 205 poz. 1203 z późn. zm.)

23) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

24) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

25) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

26) rewitalizacji

27) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450), w zakresie określonym w art. 4 tej ustawy.

2. Prowadzoną przez Fundację działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie jednostki.